خدایا ممنونم بابت اینکه به ما نقاب دادی

تا چهره زشتمون را پشت کلمات زیبا مخفی کنیم

خدایا ممنونم بابت صبری که

در مقابل دروغ ها و گناهای ما داری و ستّاری

خدایا این حماقت شیرین را از دوستان ما نگیر

چون اگه بفهمند ما کی هستیم از ما فرار می کنند.