تجربه نکنید:

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود

برای دل عاشق ندیدن کمتر از مُردن نیست