تجربه ام می گوید:

این روز ها درست است که دماغ ها کوچکتر شده اند

اما دروغ ها بزرگتر شده اند