تجربه کرده ام :

چشم ها حرف دل را می زنند ، نه لب ها