تجربه ام می گوید:

امروزه بازار شعار و جعل عواطف ، ظاهرسازی ؛ گرم گرم شده

مراقب باش جیب احساساتت را، در این بازار مکاره نزنند