تجربه ام می گوید:

خیلی ها به پشت سر خود نگاه نمی کنند

نه بابت اینکه حواسشان به جلو و آینده است!!

بلکه نمی خواهند بدانند از کجا به اینجا رسیده اند

و چه کارهایی در گذشته کرده اند.