تجربه ام می گوید:

طوری زندگی کن که الگوی دیگران باشی

نه درس عبرت آنها