تجربه ام می گوید:

برای یک دوست خوب و مطمئن

جونت را بدستش بده امّا اصلاً از دستش نده

چون لیاقتش رو داره