تجربه ام می گوید:

هر آدم عاقلی از یک سوراخ یکبار گزیده می شود

و هر آدم عاشقی از هر سوراخ هربار گزیده میشه.