تجربه ام می گوید:

اگر برای کسی که درکش را ندارد 

خودت را حقیر و کوچک کردی

تا هم سطح آن شوی

دگر از بسیاری از آرزو ها و اهداف زندگیت باید دست بشویی.