تجربه ام می گوید:

تا وقتی سعی تو این است که

همه را شاد و راضی نگهداری

هرگز خودت روی سعادت را نخواهی دید