تجربه ام می گوید:

در زندگی ، به بعضی ها فقط باید گفت:

من چشم میذارم

تو برو گم شو