تجربه ام می گوید:

هرگز فریب آنچه را که می بینیم، نخوریم

براحتی ؛ در مورد دیگران قضاوت می کنیم

در حالیکه فکر می کنیم ،درست درک کرده ایم!!