تجربه ام می گوید:

در این دوره زمونه کسی حال نصیحت شنیدن ندارد

باید خودشان تجربه کنند

فکر می کنند که همه چیز مطابق میل اونهاست

و هرگز ، گیم آور نمی شوند