تجربه ام می گوید:

بیش از حد عاقل بودن

کار عاقلانه ای نیست

هرچه فکر کنی ؛ نقشه بکشی و حساب کنی

باز هم پشیمانی و افسوس می خوری