تجربه ام می گوید:

فرصت ها مانند ابر های بهاری می گذرند.

شاید هر فرصت یکبار به سراغ ما بیاید

بدان فرصت ها آهسته در می زنند.

آنوقت یا خوابیم یا مشغول بازی