تجربه ام می گوید:

دیروز گذشته و رفت ؛ افسوس آنرا نباید خورد

فردا هم که نیامده و نباید نگرانش بود

تو در اکنون زندگی می کنی

داشته های اکنونت؛  آرزوهای دیروز تو بوده است