تجربه ام می گوید:

اول برای هر کسی ارزش و اعتبار مشخص کن

اگه کسی جنبه و لیاقت لبخند تو را ندارد

هرگز به او محبت نکن

چون خیال بد می کند.