تجربه ام می گوید:

هیچ دوستی به وفاداری ، صمیمیت و مهربانی

خدا ی قابل اعتماد ، دانا و توانا نیست.