تجربه ام می گوید:

زندگی عموماً با توجه به آیات قرآن و  اشعار مولانا

به دو جنگ عقل و عشق آمیخته است

آنکه زندگیش را به مکرو و هوس پایه گذاشته

دل سیاه او هرگز عاشق نخواهد شد.