تجربه ام می گوید:

مدل های واقعی و ملموس

از الگو های مجازی و غیر موجود تاثیرات بیشتری دارد.

گاهی یادگیری غیر مستقیم اثرش بیشتر است.