بودا:

چهره واقعی خودت را ، لحظه ای به من نشان بده

خدایا متشکرم

که ذات و چهره واقعی خیلی از مدعیان در اخلاص و رفاقت...

را تا قبل از پایان سال 92 به من نشان دادی