تجربه ام می گوید

گاهی چنان تردید لباس زهد می پوشد

و از سوراخ اعتقاداتمان وارد می شود

که تا لحظه ی آخر احساس می کنیم

حق با ماست

و اصرار و پافشاری ناحقی ایجاد می کند