تجربه ام می گوید:

چنان شیطان در کمین دوستان می نشیند

که با کلمه ای تفرقه ایجاد می کند

سوره اسراء آیه 54

رضا پورشیخ