تجربه ام می گوید:

باید بخشید و گذشت

چون کینه و کدورت چنان خسته ات می کند

که راه را گم می کنی

دل سیاه خانه ی شیطان است.

بر دل سیاه شیطان لعنت