تجربه ام می گوید:

چند چیز است قلب و عقل انسان را کور می کند

مانع دیدن نور حقیقت و پیمودن طریق سعادت می شود

ریا ؛ غرور؛ طمع؛ تعصب ؛ حسادت و...