تجربه ام می گوید:

خیلی ها عددی نیستند و با لیاقت هم به جایی نمی رسند

فقط آب را گل آلود می کنند تا هم مانع حرکت دیگران شوند

هم خودشان را در این حاشیه مطرح کنند

و هم اگر شد چندتا ماهی از آب گل آلود بگیرند.