تجربه ام می گوید:

کج فهمی و کج اندیشی

برداشت خودخواهانه و تعصب خشک

غرور ؛ طمع و  تبلیغات

بهترین ابزار است

برای جدا کردن سر یک امام معصوم از تنش!!