امروز نوبت زیارت دوره با من بود و توفیق حاصل شد بهمراه کاروان مینو گشت قزوین از ساعت 7 صبح روز یکشنبه 29 اردیبهشت 92 برای بازدید غار حرا و عرفات با تدارک وسایل و امکانات لازم قصد عزیمت کردم

افتخار من بابت این بود که با دبیر دوران دبیرستانم جناب آقای سیمیاری همراه بودم و افتخار خدمتگذاری ایشان را داشتم سال 79 هم با ایشان حج مشرف شده بودیم

 

کمی اتوبوس دیر آمد و آخرین اتوبوس زیارت دوره بین هتل ها بودیم.... کمی که نه خیلی هوا گرم بود بطوری که هر جا که نگه می داشتند تا روحانی در مورد آن مکان و تاریخچه آت توضیح دهد .... من چند تا عکس می گرفتم و بهمراه چند تن از افراد مسن کاروان به اتوبوس پناه می بردم.

برای ساعت 11 هم برگشتیم به هتل البته کمی زیارت عاشورای پای کوه خبل الرحمه عطش و خستگی در من ایجاد کرد که با کمی استراحت مشکلی پیش نیامد

برای دیدن تصاویر

لطفاً به ادامه مطب بروید