تجربه ام می گوید:

بعضی حرف ها را نباید شنید!!

خیلی ها را نباید دید!!

به کسی که لیاقت و جنبه ی بزرگ شدن را ندارد

اعتبار ، شخصیت و ارزش بدهیم

از آنها بُتی خواهیم ساخت که

دیگر نمی توانیم راحت آنرا بشکنیم.