تجربه ام می گوید:

در دنیا خیلی چیز ها هست

که بدون کبریت هم می سوزد.