تجربه ام می گوید:

هیچ کسی و هیچ چیزی ارزش معامله و مقایسه کردن با خدا را ندارد.

هر چیزی که مانع حرکت تو می شود

از خودت دور کن حتی اگر عزیزت باشد

سوره التغابن آیه 14