تجربه ام می گوید:

داشتن یک رفیق همراه و همنفس

بهتر از صد شیر در قفس

داشتن یک دوست یکرنگ

بهتر از صد طاوس صد رنگ .