تجربه می گوید:

اگر کسی را که خودش و یا هدفش را گم کرده است

نصیحت کردی و تغییر نکرد ناراحت نشو .... چون

تعداد زیادی از افراد با صدای سنگ لحد بیدار می شوند.