تجربه می گوید:

هر چه موانع جدی تر و سخت تر باشند

لذت تلاش و پیروزی دلنشین تر خواهد بود.