تجربه می گوید:

 دوست نادان با تعصب خشک

خیلی خطرناک تر از عقرب است.