تجربه می گوید:

دستانی که مخفیانه کمک می کنند

پاک تر از دستانی هستند که

برای دعا به آسمان دراز می شوند!!