تجربه می گوید:

گاهی عذر خواهی کردن برای یک اشتباه

ساده تر از تعصب؛ سرپوش گذاری؛ بهانه تراشی؛ قهر و ... است.