تجربه می گوید:

گاهی شانه ها یت را برای گریستن

و گاهی برای بالا رفتن دوست داشتند

همان دوست هایی که امروز ناپیدایند