تجربه می گوید:

ما بیشترین ضربه را از کسانی می خوریم

که به آنها اعتماد داشته ایم.