تجربه می گوید:

کسی که غرورش را برای یادگیری نشکسته است

تو را با چوب الفبایت خواهد شکست.

حتی اگه او را در آستین بزرگش کنی