بهترین انتقامی که از دشمنانت میتوانی بگیری

محبت به دوستان است

در میدان جنگ تکلیفت را مشخص کن

دوستی یا دشمن؟