از تنهایی به میان مردم می گُریزم

و از مردم به تنهایی پناه می برم

دکتر علی شریعتی