وقتی قهرمان جهان شدم و بر بالاترین سکو ایستادم

تازه متوجه شدم باید بیشتر خم شوم

تا مدال قهرمانی را بر گردنم بیاویزند.

جهان پهلون تختی