من وقت را هدر داده ام

اکنون اوست که مرا هدر می دهد.