خدایا ممنونم دیشب بارون قشنگی بارید

تا سحر بیدار بودم و خیالم را زیر باران ورق می زدم

یا اون روز هایی افتادم که تو از مردم راضی بودی

باران