پیر شدیم ، رفت پی کارش

و آن فردایی که عُمری منتظرش بودم

دیروز در پس غفلت گذشت و رفت.