تمامی این خطوط هم بطور عمودی و هم افقی با هم موازی هستند

با چشمانی که تا اینقدر خطای دید دارد، دیگران را مورد

قضاوت و ارزشیابی قرار نده