تجربه ام می گوید:

گاهی در زندگی؛ بی منت به کسی خوبی می کنی 

طرف لیاقت ،جنبه ، درک و فهم  

کاری که انجام داده ای رو نداشته باشه

و....

 

اومدی ثواب کنی کباب شدی