روزی با خودمان بابت کارهای اشتباهی که

در طول زندگی انجام داده ایم کنار خواهیم امد.

اما تا عمر داریم بابت کارهایی که انجام نداده ایم

هرگز خودمان را نخواهیم بخشید.